Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΔΑΠμεΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΔΑΠμεΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
με προϋπολογισμό: 850.000,00 Ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη Εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 362.646,81 €
Δαπάνη εργασιών ΗΜ 134.211,50 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 89.434,50 €
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 87.943,92 €

Αναθεώρηση (πρόβλεψη) 16.820,18 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 158.943,09 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 31-10-2013, αντί τιμήματος 5€ , το οποίο προκαταβάλλεται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δράμας.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ