Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση Διακήρυξης έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΔ Κ. ΑΓΡΟΥ»

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΔ Κ. ΑΓΡΟΥ»
με προϋπολογισμό: 100.000,00 Ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
(υπάρχουσα πίστωση για το 2013 62.000,0 €)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη Εργασιών Οδοποιίας 59.648,00 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 10.736,64 €
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 10.557,70 €
Αναθεώρηση (πρόβλεψη) 358,47 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 18.699,19 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 19-9-2013 αντί τιμήματος 5€ το οποίο προκαταβάλλεται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δράμας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΣΤΕ   ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ