Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση διακήρυξης κλπ του έργου:”ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ”

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014
image_print

 Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
με προϋπολογισμό: 118.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη Εργασιών Οδοποιίας 70.604,29 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 12.708,77 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 12.496,96 €
Αναθεώρηση (πρόβλεψη) 124,94 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 22.065,04 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 04-12-2014 καθώς επίσης να τα κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (dimos-dramas.gr). .

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ