Συγκοινωνιακών - Κτιριακών Έργων

Για οποιαδήποτε αίτημα διακοπής κυκλοφορίας οδού για πάνω από 48 ώρες

Standard Documents:

Responsible Employees:

Full Name Tel. Email
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2521350714 ipapaz@dimosdramas.gr

Στην περίπτωση μόνιμων κατοίκων για την εξυπηρέτηση της διέλευσής τους από τον πεζόδρομο

Required Documents:

 • Συμβόλαιο αγοράς ή χρήσης του ακινήτου
 • Οικοδομική άδεια όπου να αναφέρεται η ύπαρξη της νόμιμης θέσης στάθμευσης
 • Κάτοψη της στάθμης όπου βρίσκεται η θέση στάθμευσης (από το φάκελο της οικοδομικής άδειας με τη σφραγίδα της θεώρησης κατά ΓΟΚ της πολεοδομίας)
 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Standard Documents:

Responsible Employees:

Full Name Tel. Email
ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2521350712 amosx@dimosdramas.gr
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2521350661 kxatz@dimosdramas.gr

Required Documents:

 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Standard Documents:

Responsible Employees:

Full Name Tel. Email
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2521047815 gadam@dimosdramas.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  2521350714

Στην περίπτωση που απαιτείται εκσκαφή στο οδόστρωμα λόγω εκτέλεσης τεχνικών εργασιών

Οδηγίες:

 • Υποβάλετε αίτηση προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμο Δράμας για έκδοση αδείας τομής οδοστρώματος της οδού…………………………………. (χορηγείται από την υπηρεσία), αφού πρώτα ενημερώσετε τις υπηρεσίες της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, προκειμένου να αποφύγετε πιθανές βλάβες στα δίκτυά τους.
 • Πριν υποβληθεί η αίτηση στο πρωτόκολλο Θα πρέπει να σφραγισθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ότι δεν χρωστάτε στο Δήμο (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ).
 • Γίνεται συνεννόηση με την Δ.Ε.Υ.Α.Δ. για να υποδείξει το σημείο από το οποίο διέρχονται τα δίκτυά της καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα συνδέσετε το ακίνητό σας.
 • Υποβάλετε μαζί με την αίτηση εγγυητική επιστολή 300€ για τα ασφαλτοστρωμένα και τσιμεντοστρωμένα οδοστρώματα ή 200€ για τα αμμοχαλικοστρωμένα, από αναγνωρισμένη τράπεζα ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: “Για την αποκατάσταση οδοστρώματος της οδού……………….. στην προτέρα του κατάσταση, λόγω τομής του για σύνδεση του  ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης  – αποχέτευσης”.
 • Η άδεια χορηγείται αυθημερόν αφού βέβαια προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά,  και ισχύει για χρονικό διάστημα ενός [1] μηνός από την ημερομηνία έκδοσής της.
 • Όταν τελειώσετε την εργασία υποχρεούστε να επαναφέρετε το οδόστρωμα στην κατάσταση που ήταν πριν να πραγματοποιήσετε την τομή.
 • Η αποκατάσταση γίνεται με άμμο, βάση οδοστρωσίας(3Α) και ασφαλτικό και όχι με τα υλικά εκσκαφής, προκειμένου να αποφύγουμε μελλοντική καθίζηση του οδοστρώματος.
 • Στη συνέχεια δηλώνετε στην υπηρεσία ότι έγινε η αποκατάσταση και μετά τη σχετική διαπίστωση, σας επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή μετά πάροδο 3 μηνών από τη δήλωσή σας.
 • Σε περίπτωση που  αδυνατείτε να αποκαταστήσετε την τομή, είτε σε περίπτωση που καθυστερήσετε, τα συνεργεία του Δήμου Δράμας, με δαπάνες του Δήμου πραγματοποιούν την αποκατάσταση και στη συνέχεια επιβαρύνεστε με το αντίστοιχο ποσό.
 • Ο συντελεστής δικαιώματος αποκατάστασης των οδοστρωμάτων έχει καθοριστεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε 50,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο.
 • Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε τομή οδοστρώματος χωρίς την προηγούμενη άδεια από  την  υπηρεσία  μας σας επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίστηκε στο διπλάσιο της εγγύησης.

Required Documents:

 • Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Standard Documents:

Responsible Employees:

Full Name Tel. Email
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2521350714 ipapaz@dimosdramas.gr
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2521350661 kxatz@dimosdramas.gr

Όταν κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση στυλίσκων σε πεζοδρόμιο για λόγους ασφαλείας και καλύτερης κυκλοφορίας.

Required Documents:

 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ)

Standard Documents:

Responsible Employees:

Full Name Tel. Email
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2521047815 gadam@dimosdramas.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  2521350714

Για επιχειρήσεις που θέλουν να πάρουν άδεια λειτουργίας και βρίσκονται εκτός σχεδίου σε δημοτικό δίκτυο

Required Documents:

 • Σχέδια (οριζοντιογραφία – τομές) της μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων (εις πενταπλούν)
 • Συμβόλαιο αγοράς και το πιστοποιητικό μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο
 • Δήλωση ανάθεσης για τη σύνταξη μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της κυκλοφοριακής σύνδεσης
 • Δήλωση ανάληψης για τη σύνταξη μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της κυκλοφοριακής σύνδεσης
 • Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό Υπηρεσίας για τη βελτίωση της συμβολής, όταν η οδός συμβάλει σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό

Standard Documents:

Responsible Employees:

Full Name Tel. Email
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2521350661 kxatz@dimosdramas.gr

Όταν ζητείται να βεβαιωθεί η ακριβής διεύθυνση ενός ακινήτου:

Required Documents:

 • Οικοδομική άδεια ή Δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο

Standard Documents:

Responsible Employees:

Full Name Tel. Email
ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2521350712 amosx@dimosdramas.gr
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2521350661 kxatz@dimosdramas.gr