Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021
image_print

Ο Δήμος Δράμας σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά, μέχρι τις 19-05-2021,

για την ανάθεση της εργασίας:

“Εργασίες επισκευής και συντήρησης παιδικών χαρών”

των οργάνων και του εξοπλισμού τριάντα τριών (35) παιδικών χαρών του Δήμου Δράμας,

συνολικής προεκτιμούμενης δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €)

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη συντήρηση και επισκευή των οργάνων και του εξοπλισμού τριάντα πέντε (35)

παιδικών χαρών του Δήμου Δράμας προκειμένου να προσαρμοσθεί το επίπεδο ασφαλείας τους στο στάδιο

της πιστοποίησης, στις απαιτήσεις του αρχικού ελέγχου του φορέα ώστε να χορηγήσει τη βεβαίωση συμμόρφωσης.

Παρακαλούμε να υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας,

σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει:

Για Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προσφορά για την ανάθεση εργασίας “ Εργασίες επισκευής και
συντήρησης παιδικών χαρών ”.

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία θα δηλώνετε ότι:
Είστε εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο με αντικείμενο συναφές με το
ζητούμενο της πρόσκλησης
Λάβατε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της 9/2021 μελέτης “Εργασίες συντήρησης
και επισκευής παιδικών χαρών” και τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα
Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού σας από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
κατά τα άρθρα 73 & 74 του Ν. 4412/2016
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 609bbad16c14a7113a5bc5a0 στις 12/05/21 14:39
Η συμμετοχή σας δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.

2. Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Απόσπασμα ποινικού μητρώο (για όλους τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας)
Φορολογική Ενημερότητα
Ασφαλιστική Ενημερότητα (για κύρια και επικουρική ασφάλιση)

3. Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προστίθενται τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης από τα οποία προκύπτουν αφενός η νομική σύσταση και η
λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον
δεσμεύουν με την υπογραφή τους.

Κατεβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατεβάστε την ΜΕΛΕΤΗ