Παλιότερες Προσκλήσεις-Αποφάσεις Επιτροπή Διαβούλευσης
Αρχική Παλιότερες Προσκλήσεις-Αποφάσεις Επιτροπή Διαβούλευσης
image_print
Αριθμός Απόφασης Τίτλος Απόφασης
Πρόσκληση No1    15-3-2011
1/2011 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δράμας έτους 2011 (αρ. 76 παρ. 2, Ν. 3852/2010)
 Πρόσκληση No2    29-4-2011  
2/2011
Πρόσκληση Νο4    16-11-2011
Πρόσκληση Νο1    05-08-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 01/05-08-2015
Πίνακας Αποφάσεων  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 1η/05-08-2015
 01/2015 Γνωμοδότηση Επιτρ. Διαβούλευσης σχετικά με τον Προγρ/σμό ΟΤΑ –Σύνταξη Επιχειρ. Σχεδίου – Στρατηγικός Σχεδιασμός Δ..Δράμας για την δημοτική περίοδο 2015-2019
Πρόσκληση Νο2    12-10-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 02/12-10-2015
Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2η/21-10-2015
 02/2015 Γνωμοδότηση Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με την Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δράμας 2016
 Πρόσκληση Νο3   26-10-2015 Κατεπείγουσα Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 03/26-10-2015
Πίνακας Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 3η/26-10-2015
Πρακτικό Ματαίωσης 3/26-10-2013 Κατεπείγουσας Σύγκλησης Δημ.Επ. Διαβ. Λόγω Ελλειψης Απαρτίας
Πρόσκληση Νο4  26-10-2015 Κατεπείγουσα Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 04/26-10-2015 ΣΕ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Πίνακας Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 4η/27-10-2015
 03/2015 Γνωμοδότηση Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορρυμμάτων Δήμου Δράμας 2016
1/29-08-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Διαβούλευσης Δ. Δράμας 01/06-09-2016
 2/18-11-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Διαβούλευσης Δ. Δράμας 02/18-11-2016
 1/2016 Γνωμοδότηση Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με την Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δράμας 2017
Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2η/18-11-2016