Αρχική Εγγραφή στα Δημοτολόγια (Γυναικός)
image_print

Περιπτώσεις

Αρχική εγγραφή γυναίκας διαζευγμένης

  1. Ληξιαρχική πράξη διαζυγίου και απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια των τέκνων (εφόσον υπάρχουν)

Αρχική εγγραφή άγαμης μητέρας

  1. Σε περίπτωση άγαμης μητέρας απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου και στοιχεία αναγνώρισης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί σε Ληξιαρχείο.
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή της σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους.
  • Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια.
  • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα.

Πρότυπα Αρχεία: