Δημοτολόγιο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ, στο όνομα του ενδιαφερόμενου

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 2521350733 tpetr@dimosdramas.gr

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΔΕΡΕΜΠΕΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2521350690 adere@dimosdramas.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με καταχωρημένη την αναγνώριση στην οποία αναφέρεται ο προσδιορισμός επωνύμου και πού είναι δημότης το τέκνο.
 • Δηλωτικό εκούσιας αναγνώρισης, από συμβολαιογράφο.
 • Σε περιπτώσεις που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η αναγνώριση τέκνου γίνεται από Έλληνα, χρειάζεται καθορισμός ιθαγένειας από τη γενική Δ/νση Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης. (Από 10/11/2004 και μετά δεν απαιτείται καθορισμός Ιθαγένειας)

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, η οποία συντάσσεται μετά την υιοθεσία.
 • Σε περιπτώσεις που η μητέρα είναι αλλοδαπή και υιοθετείται από Έλληνες γονείς, χρειάζεται καθορισμός ιθαγένειας, από τη γενική Δ/νση Περιφέρειας Στερεάς. (Από 10/11/2004 και μετά δεν απαιτείται καθορισμός Ιθαγένειας)

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου.

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 2521350733 tpetr@dimosdramas.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου.
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
 • Αν η ληξιαρχική πράξη γάμου δεν αναφέρει το Δήμο που είναι γραμμένος ο/η σύζυγος, προσκομίζεται το πιστοποιητικό γεννήσεως για ενδεικτική εγγραφή στο Δήμο μας και ενημερώνεται με απόφαση ο Δήμος αυτός.

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 2521350733 tpetr@dimosdramas.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων.
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί στο Ληξιαρχείο.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή του σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους.
 • Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια.

Πρότυπα Αρχεία:

Περιπτώσεις

Αρχική εγγραφή γυναίκας διαζευγμένης

 1. Ληξιαρχική πράξη διαζυγίου και απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια των τέκνων (εφόσον υπάρχουν)

Αρχική εγγραφή άγαμης μητέρας

 1. Σε περίπτωση άγαμης μητέρας απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου και στοιχεία αναγνώρισης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί σε Ληξιαρχείο.
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή της σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους.
 • Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια.
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία πρόσφατου Εκκαθαριστικού εφορίας ή λογαριασμού ΔΕΚΟ(ΔΕΗ ή ΟΤΕ).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στον Δήμο Δράμας με τα στοιχεία της διεύθυνσης.

Πρότυπα Αρχεία:

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ληξιαρχική πράξη γέννησης, η διόρθωση γίνεται με:

 1. Βεβαίωση βαπτίσεως
 2. Πιστοποιητικό Δημοτικού Σχολείου, παλαιό δελτίο ταυτότητας, ή πιστοποιητικό γεννήσεως που να έχει εκδοθεί από τα παλαιά και μη ισχύοντα Δ/για, Διαβατήριο.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται το έτος γεννήσεως.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση.

Πρότυπα Αρχεία:

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης υποβάλλονται:

 1. Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής
 2. Υπεύθυνη δήλωση

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το κύριο όνομα.

Πρότυπα Αρχεία:

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται :

 1. Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής
 2. Υπεύθυνη δήλωση

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η διόρθωση.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ.
 • Πρακτικό ορκωμοσίας.
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερομένου, ξενόγλωσσο και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου ξενόγλωσση και μεταφρασμένη με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχει τελεστεί στο εξωτερικό.
 • Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών ξενόγλωσσες και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, δηλωτικό αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου σε περίπτωση που υπάρχει.
 • Για τους άνδρες, απόφαση Πειφερειάρχη για εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερομένου.
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου δική του, εάν είναι παντρεμένος.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου.

Πρότυπα Αρχεία:

Η αίτηση συμπληρώνεται απαραίτητα με τα στοιχεία ταυτότητας, μόνο από συγγενείς α΄βαθμου.

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΔΕΡΕΜΠΕΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2521350690 adere@dimosdramas.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους).
 • Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι γίνεται επαναδημότευση για πρώτη φορά.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.

Πρότυπα Αρχεία:

Εάν η οικογένεια έχει εγγραφεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία.

Σε περίπτωση ύπαρξης προηγούμενου γάμου, απαιτείται η πιστοποίηση της λύσης αυτού,  με τελεσίδικη απόφαση Δικαστηρίου (εφόσον είχε τελεστεί πολιτικός γάμος) και Διαζευκτήριο της Μητροπόλεως (εφόσον είχε τελεστεί θρησκευτικός γάμος) – είτε με ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εθνικού δημοτολογίου, εκτός απο τα παραπάνω, σε περίπτωση διαζυγίου, απαιτείται ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αιτήσεις ενηλίκων για εγγραφή στα Δημοτολόγια.
 • Πιστοποιητικά γεννήσεως των συζύγων με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση.
 • Ληξιαρχική πράξη Α' Γάμου.
 • Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως (όταν υπάρχουν παιδιά).
 • Πιστοποιητικά γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων (όταν υπάρχουν παιδιά).
 • Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου.

Πρότυπα Αρχεία:

Σε περίπτωση που υπάρχουν και τέκνα χρειάζεται η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως των παιδιών

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του γονέα (για ανήλικο).
 • Φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα (για ανήλικο).
 • Δύο φωτογραφίες.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να αναφέρει το κύριο όνομα.
 • Τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Για την έκδοση πιστοποιητικού γεννήσεως ή οικογενειακής κατάστασης απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας, διαβατήριου ή βιβλιάριου ασθενείας, ή όταν έρχεται να το παραλάβει τρίτο πρόσωπο χρειάζεται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτούνται ακόμα και στη περίπτωση συγγενών α’ βαθμού που δεν είναι στην ίδια οικογενειακή μερίδα.

Για έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική χρήση,  είναι απαραίτητη η κατάθεση Αίτησης/Υ.Δ. από τον έναν εκ των δύο γονέων, με αναφορά σε όλα τα οικογενειακά του στοιχεία.

Εάν ο αιτών είναι έγγαμος, μπορεί να καταθέσει ο ίδιος την Αίτηση/Υ.Δ., με αναφορά επίσης σε όλα τα οικογενειακά του στοιχεία.