Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
image_print

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας.
  • Φωτοτυπία πρόσφατου Εκκαθαριστικού εφορίας ή λογαριασμού ΔΕΚΟ(ΔΕΗ ή ΟΤΕ).
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στον Δήμο Δράμας με τα στοιχεία της διεύθυνσης.

Πρότυπα Αρχεία: