Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΠΡΩΗΝ ΤΧΣ) Δήμου Δράμας»

Τρίτη, 23 Μαΐου 2023
image_print

1. Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της
μελέτης με τίτλο : «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΠΡΩΗΝ ΤΧΣ) Δήμου Δράμας» εκτιμώμενης αξίας 1.005.419,44 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες με τις αντίστοιχες προεκτιμώμενες αμοιβές:
1. 336.586,40 € για μελέτη κατηγορίας (1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες
2. 336.586,40 € για μελέτη κατηγορίας (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες
3. 49.707,00 € για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές μελέτες
4. 143.837,98 € για μελέτη κατηγορίας (20) Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές
5. 3.780,00 € για μελέτη κατηγορίας (13) Μελέτες υδραυλικών έργων
6. 3.780,00 € για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες τοπογραφίας και
7. 131.141,67 € για απρόβλεπτες δαπάνες

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimos-dramas.gr).

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο τεύχος διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ, για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

4. Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία : Κιοσσές Ιωάννης ( τηλ. 2521350651, email: ikios@dimosdramas.gr) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/06/2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/06/2023, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00π.μ.

6. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της Διακήρυξης.
Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην
ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

8. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατά τους όρους του άρθρου 72
παρ. 12 του ν. 4412/2016, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (20.108,39 €).
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13.6 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 26/05/2024,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

9. Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού
συμφωνητικού.

10. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής (άρθρο 12.4 της Διακήρυξης) και πρόσθετη καταβολή (πριμ) (άρθρο 15α της Διακήρυξης).

11. Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης” , απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις 09/05/2023 με ημερομηνία δημοσίευσης στις 12/05/2023 ΕΕ/S S92 279882-2023-EL.

12. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» (κωδ. ενάριθμου ΣΑΕΠ 2018ΕΠ03110033, κωδ. ΟΠΣ: 5022741) με τη
συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το την Αναθέτουσα Αρχή δηλαδή την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΕΕΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ