Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»   

          

με προϋπολογισμό:  318.900,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (προϋπολογισμού 257.177,42 € χωρίς ΦΠΑ) (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Γ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 14/04/2022  ημέρα Πέμπτη καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00 π.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/04/2022 ημέρα Τρίτη (Μ. Τρίτη) και ώρα 10:00 π.μ..

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (προϋπολογισμού 257.177,42 € χωρίς ΦΠΑ)

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr).

Πληροφορίες  στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία:

Μόσχου Αθανάσιος ( τηλ. 2521350776 , e-mail: amosx@dimosdramas.gr)

 

Το σύστημα υποβολής  των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4782/2021.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1  του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών  (5.143,55 €) και ισχύ τουλάχιστον έντεκα (11) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα (09) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

 

Τα τεύχη δημοπράτησης είναι διαθέσιμα στον χώρο

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/

με χρήση του συστημικού αριθμού 187994 για αναζήτηση του έργου.