Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Εργασία κατεδάφισης επικινδύνων και ρυμοτομουμένων κτισμάτων”

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  γενικής υπηρεσίας

Εργασία κατεδάφισης επικινδύνων και ρυμοτομουμένων κτισμάτων

προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πληροφορίες: κα Ιωάννα Παπαδοπούλου, τηλ. 2521351399, E-mail:ipapa@dimosdramas.gr

Περιγραφή αντικειμένου: εργασία κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών και ρυμοτομουμένων κτισμάτων που αποζημιώθηκαν από τον δήμο Δράμας σε εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου.

 Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς) ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε συναφή επαγγέλματα και κυρίως:

  • Οι εργολάβοι δημοσίων έργων όλων των τάξεων με πτυχία οικοδομικά ή/και οδοποιίας.
  • Εμπειροτέχνες εργολάβοι δημοσίων έργων με πτυχία οικοδομικά ή/και οδοποιίας
  • Ιδιοκτήτες χωματουργικών μηχανημάτων και ΔΧ φορτηγών
  • Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέλη εμπορικού ή βιομηχανικού ή βιοτεχνικού ή τεχνικού επιμελητηρίου και ασκούν συναφές επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
  • Ενώσεις ή κοινοπραξίες
  • Συνεταιρισμοί

Παραλαβή προσφορών:  Στις 20/06/2017, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00’ π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο της διεύθυνσης Δόμησης, Διοικητήριο 5ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την ΜΕΛΕΤΗ

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ

Κατεβάστε το Εντυπο Οικονομικής προσφοράς     (και Εδώ  σε επεξεργάσιμη μορφή)