Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020
image_print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”, προϋπολογισμού 12.000,00 € ευρώ με το Φ.Π.Α.,σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 16/2020, και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) .Κωδικός CPV: 45233120-6.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης του έργου :El514.
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών προσφορών είναι η  01/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.στην αίθουσα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας,Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου.

 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ