Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Λοιπών Υλικών Γραφείου & Υλικού Εκτυπώσεων

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Λοιπών Υλικών Γραφείου & Υλικού Εκτυπώσεων»  για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31 Δεκεμβρίου 2017 , προϋπολογισμού 20.457,02 (με το ΦΠΑ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ — ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ — ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ