Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού  (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ»  για το έτος 2017, προϋπολογισμού 40.412,98  € (με το ΦΠΑ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ