Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας»

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
image_print

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, τη σύμβαση εκτέλεσης   της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα  και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας» και συγκεκριμένα στο χώρο του Δημοτικού Κήπου. Η συνολική προεκτιμώμενης δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.955,00 € χωρίς το ΦΠΑ και 19.784,20 € με το ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει πίστωση του Κ.Α 35.6262.08 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΑΡΙΘΜ. 1/2020 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ