Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή των δυο (2) υπόγειων συστημάτων αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης»

Τρίτη, 19 Απριλίου 2022
image_print

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή των δυο (2) υπόγειων συστημάτων αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης»

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση  της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή των δυο (2) υπόγειων συστημάτων αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης»  σύμφωνα με την συνημμένη 04/2022 Τεχνική Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.838,71 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και   6.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6265.01  με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή των δυο (2) υπόγειων συστημάτων αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης»   των οικονομικών ετών 2022 (4.000,00 €) και 2023 (2.000,00 €) σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 14639/12-04-2022 (ΑΔΑ : 6ΕΚ8Ω9Μ-ΞΒΝ) απόφαση πολυετούς δαπάνης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  signed

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_