Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2012
Αρχική Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2012
image_print
Αριθμός Απόφασης Τίτλος Απόφασης
Πρόσκληση Νο 1 02/01/2012
Πρόσκληση Νο 2 10/01/2012
03/2012 Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων”. Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού
04/2012 Εκδίκαση ένστασης κατά της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της 18-1-2012 για την προμήθεια αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου.
Πρόσκληση Νο 3 13/01/2012
05/2012 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ”
06/2012 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων που έγιναν καθυπέρβαση των τριών ημερών που ορίζειο Νόμος
07/2012 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ”
08/2012 Σύσταση πάγιας προκαταβολής για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες
09/2012 Σύσταση παγίας προκαταβολής για την αντιμετώπιση πληρωμής της δαπάνης των ταχυδρομικών τελών και των τελών τεχνικού ελέγχου.
10/2012 Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012
11/2012 Έγκριση όρων δημοπράτησης διεξαγωγής δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υλικών φωτισμού”
12/2012 Έγκριση όρων δημοπράτησης διεξαγωγής πρόχειρου δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την “Ανάθεση χωματουργικών εργασιών με χρήση μηχανημάτων έργου”
13/2012 Έγκριση όρων δημοπράτησης διεξαγωγής πρόχειρου δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την “Ανάθεση εργασιών μεταφοράς με χρήση φορτηγών αυτοκινήτων (10tn και 15tn)”
14/2012 Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Δ τριμήνου 2011.
15/2012 Έγκριση όρων εκμίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου στον λόφο του Κορυλόβου
16/2012 Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων
Πρόσκληση Νο 4 18/01/2012
17/2012 Ψήφιση πιστώσεων
Πρόσκληση Νο 5 03/02/2012
18/2012 Ορισμός ∆ικαστικών επιμελητών για το έτος 2012
19/2012 Επιβολή δημοτικού τέλους για αίθουσες του Δήμου
20/2012 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών
21/2012 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων που έγιναν καθ’υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
Πρόσκληση Νο 6 10/02/2012
22/2012 Ψήφιση πιστώσεων τεχνικού προγράμματος για το έτος 2012(διάφορα)
23/2012 Ψήφιση νέων πιστώσεων 2012 λόγω αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2012
24/2012 (Έκτακτο) Απευθείας ανάθεση της μελέτης “Ενεργειακή μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών  συστημάτων” στον Βασίλειο Γκαβαλιά Μ-Μ, μελετητή Α’ τάξης πτυχίου στην κατηγορία 14, με συνολική αμοιβή 4.700,00€χωρίς Φ.Π.Α. – σε βάρος πίστωσης με Κ.Α. 30.7413.39 του προϋπολογισμού
25/2012 (Έκτακτο) Απευθείας ανάθεση της μελέτης “Στατική μελέτη 2ου ορόφου στο κτίριο πολιτιστικού κέντρου Ξηροποτάμου” στην Ισαβέλλα Χαρμούση Π-Μ, με συνολική αμοιβή 3.250,00 χωρίς Φ.Π.Α. – σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7413.39 του προϋπολογισμού
26/2012 (Έκτακτο) Απευθείας ανάθεση της μελέτης “Μελέτη αποτύπωσης φέροντος οργανισμού κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου  Σιδηρονέρου” στην Ισαβέλλα Χαρμούση Π-Μ, με συνολική αμοιβή 1.700,00€χωρίς Φ.Π.Α. – σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7413.44 του προϋπολογισμού
27/2012 (Έκτακτο) Απευθείας ανάθεση της μελέτης “Ενεργειακή μελέτη κτιρίου ΚΔΑΠ-ΜΕΑ” στον Βασίλειο Γκαβαλιά Μ-Μ μελετητή ʼ τάξης πτυχίου στην κατηγορία 14, με συνολική αμοιβή 7.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. -σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7413.01 του προϋπολογισμού
28/2012 (Έκτακτο) Απευθείας ανάθεση της μελέτης “Αρχιτεκτονική μελ”ετη κτιρίου ΚΔΑΠ-ΜΕΑ” στον Χρήστο Αποστολίδη Π-Μ, μελετητή Β’ τάξης πτυχίου στην κατηγορία 6, με συνολική αμοιβή 7.300,00€ χωρίς Φ.Π.Α. – σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7413.01 του  προϋπολογισμού
29/2012 (Έκτακτο) Απευθείας ανάθεση της μελέτης “Στατική μελέτη κτιρίου ΚΔΑΠ-ΜΕΑ” στον Σταύρο Αποστολίδη Π-Μ, μελετητή τάξης πτυχίου στην κατηγορία 8 με συνολική αμοιβή 3.600,00€ χωρίς Φ.Π.Α. – σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7413.01 του προϋπολογισμού
30/2012 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τ.Κ. Σκαλωτής
31/2012 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τ.Κ. Σιδηρονέρου
32/2012 (Έκτακτο) Έγκριση έκτακτων δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τ.Κ. Χωριστής
33/2012 (Έκτακτο) Έγκριση έκτακτων δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τ.Κ. Καλού Αγρού έως 7/02/2012
34/2012 (Έκτακτο) Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων που θα γίνουν καθυπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο νόμος
35/2012 (Έκτακτο) Αποδοχή διάθεσης οχήματος της Περιφέρειας ΑΜΘ-Περειφεριακή Ενότητα Δράμας στο Δήμο Δράμας για χρήση έως το τέλος του 2014
36/2012 (Έκτακτο) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις δικτύου φωτισμού
Πρόσκληση Νο 7 29-02-2012
37/2012 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων που έγιναν καθυπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο νόμος
38/2012 Έγκριση έκτακτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Τ.Κ. Μαυροβάτου
39/2012 Έγκριση όρων δημοπράτησης έργου: Ανέγερση ΚΗΦΗ Δήμου Δράμας
40/2012 Απευθείας ανάθεση μελέτης : Ενεργειακή μελέτη κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Σιδηρονέρου, στον Μαρίνο Γουναρίδη Μ-Μ , μελετητή τάξης πτυχίου στην κατηγορία 14, με ΑΦΜ 047715463, με συνολική αμοιβή 2.500,00€ χωρις ΦΠΑ-σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7413.02 του προϋπολογισμού
41/2012 Έγκριση έκτακτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Τ.Κ. Μοναστηρακίου
42/2012 Έγκριση έκτακτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δ.Κ. Ξηροποτάμου
43/2012 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δ.Κ. Δράμας
44/2012 (Έκτακτο) Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της 16-2-2012 για την προμήθεια υλικών φωτισμού (έτους 2012) Δήμου Δράμας
45/2012 (Έκατκτο) Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού δαιγωνισμού τη 9-2-2012 για την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 1000 λίτρων
46/2012 (Έκτακτο) Έγκριση έκτακτων δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολήτης Τ.Κ. Καλλιφύτου
Πρόσκληση Νο8 13-03-2012
47/2012 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για “Επέκταση δικτύου φωτισμού στην Δ.Κ. Ξηροποτάμου”
48/2012 Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα
49/2012 Επιβολή δημοτικών τελών, για καντίνες, αρτοποιήματα, είδη λαϊκής τέχνης και θεατράκι Αγ. Βαρβάρας
50/2012 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων που θα γίνουν καθυπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
51/2012 Ψήφιση πιστώσεων
52/2012 Έγκριση δαπανών ποσού 702,53€ που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για “ταχυδρομικά τέλη”
53/2012 Έγκριση όρων μίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου στον λόφο Κορυλόβου.
54/2012 Έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπράτησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 που περιλαμβάνει:
– Μελέτες αποκατάστασης των 2 ΧΑΔΑ (ΤΜΠΑ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 2 ΧΑΔΑ) του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
55/2012 (Έκτακτο)Έγκριση όρων εκμίσθωσης καταστήματος αριθ’ Νο 04 της οικοδομής των οδών Ιπποκράτους & 19ης Μαΐου
56/2012 (Έκτακτο) Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού No1 για την διεξαγωγή του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων Ειδικής Αγωγής
Πρόσκληση Νο 9 20-03-2012
57/2012 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργου: “Ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ Δήμου Δράμας”
58/2012 Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου : “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”
59/2012 (Έκτακτο) Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου
60/2012 (Έκτακτο) Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου
Πρόσκληση Νο 10 27-03-2012
61/2012 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για “Δαπάνες για είδη διαβιώσεως και περιθάλψεως” ποσού 40.000,00 €
62/2012 Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων
63/2012 (Έκτακτο) Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου
64/2012 (Έκτακτο) Αποδοχή δωρεάς
65/2012 (Έκτακτο) Χορήγηση διατακτικών