Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης & Πίνακας Απορριφθέντων Υποψηφίων της AΠ:660/1/2727/23-1-19 Πρόσκλησης Εκδ.Ενδ/ντος για τη θέση Διαχειριστή Τ.Π.Ε.-Πράξης«Κ.Δ.Β.Μ. ΝΕΑ ΦΑΣΗ»

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019
image_print
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης & Πίνακας Απορριφθέντων Υποψηφίων της AΠ:660/1/2727/23-1-19 Πρόσκλησης Εκδ.Ενδ/ντος για τη θέση Διαχειριστή Τ.Π.Ε.-Πράξης«Κ.Δ.Β.Μ. ΝΕΑ ΦΑΣΗ»

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), σχετικά με τον προσωρινό πίνακα κατάταξης και τον πίνακα απορριφθέντων υποψηφίων για τη θέση του Διαχειριστή Τ.Π.Ε. μέλους της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)–ΝΕΑ ΦΑΣΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002212.

Δικαίωμα Υποβολής Ενστάσεων: από 14/03/2019 έως και 20/03/2019

Βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι έως και τις 20/03/2019Οι ενστάσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων. Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Ενστάσεις που υποβάλλονται με e-mail, fax ή ιδιοχείρως δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Σχετικά Αρχεία:

ΚΔΒΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΠΕ ΚΔΒΜ – ΝΕΑ ΦΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΠΕ ΚΔΒΜ – ΝΕΑ ΦΑΣΗ