Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΔΟΥ 10 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΒΧΜΩ9Μ-ΡΣΝ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1249.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2020)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66ΧΘΩ9Μ-9Ω9 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1236.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 1-4-8 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΖ5ΣΩ9Μ-013 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1248.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΤ39Ω9Μ-ΘΧΧ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1247.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡ. ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ψ6ΟΚΩ9Μ-5ΝΨ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1246.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΡΨΠΩ9Μ-Λ77 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.970.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ψ9ΔΥΩ9Μ-8Ω3 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.969.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΕ8ΗΩ9Μ-35Χ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.968.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΤΩΧΩ9Μ-ΞΓ7 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.967.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επισκευή οροφής του Αμφιθεάτρου του Δημοτικού Ωδείου Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΔΑ1ΟΡ50-3ΕΟ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1324 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΧΧΦΩ9Μ-5ΒΧ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.966.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση Χάρτας για τον Εθελοντισμό & του Δικτύου Εθελοντών του Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΑΥΖΩ9Μ-ΓΜΧ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 14846/23-6-2020 Αρ. Αποφ.: 158-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μεταφοράς της 2ης δόσης της Κοινοτικής Συμμετοχής της πράξης “LYSIS” που αφορά στον Εταίρο 4-Δήμος Blagoevgrad, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΚΤΔΩ9Μ-359 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 14790/23-6-2020 Αρ. Αποφ.: 157-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΗΥ εντός καταστήματος
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΒΥ3Ω9Μ-ΗΦΗ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 13705/12-6-2020 Αρ. Αποφ.: 151-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Μάΐο έτους 2020
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Κ4ΙΩ9Μ-ΜΩΣ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 13516/11-6-2020 Αρ. Αποφ.: 149-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ