Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΤΑΚΤΙΚΩΝ B΄15/ΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ζ8ΛΩ9Μ-ΩΚΔ 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.617.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΤΑΚΤΙΚΩΝ Β΄15/ΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 (&ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΘΘΒΩ9Μ-1Β0 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.619.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 653ΖΩ9Μ-Δ75 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 30466 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΙΟΥ ΦΕΤΑ – ΤΕΒΑ- ΤΜΗΜΑ ΣΤ2
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓ97Ω9Μ-ΤΘ3 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.632.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ – ΤΕΒΑ- ΤΜΗΜΑ Ζ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΑΜΩ9Μ-ΚΝ3 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.634.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΕΠΤΣ465Δ2Η-457 11/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 38 Αρ. Αποφ.: 38/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΤ2Β465ΔΝΘ-ΚΛ2 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 36 Αρ. Αποφ.: 36/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω3ΨΕΩ9Μ-9ΣΞ 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.736.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ψ2ΟΩ9Μ-Υ5Ε 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 11074/30-03-2021 Αρ. Αποφ.: 136/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ090Ω9Μ-ΣΔΓ 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 11253/30-03-2021 Αρ. Αποφ.: 141/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ξ4ΦΩ9Μ-7ΛΚ 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 11247/30-03-2021 Αρ. Αποφ.: 140/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΠΔ4Ω9Μ-ΡΘΙ 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 10961/29-03-2021 Αρ. Αποφ.: 135/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ο2ΟΩ9Μ-Θ6Ο 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 10850/29-03-2021 Αρ. Αποφ.: 134/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αρ. 8/2021 μελέτης και του σχεδίου όρων δημοπράτησης της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΙ86Ω9Μ-Σ53 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 12533/08-04-2021 Αρ. Αποφ.: 129/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων (εργασίες-προμήθειες)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω2ΧΡΩ9Μ-ΕΘ4 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.735.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ