Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής, της επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών , που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα: Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για τους μήνες Αύγουστο/2018, Σεπτέμβριο/2018 και έως 08 Οκτωβρίου 2018 και Ηχητική κάλυψη συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δράμας στις 09/08/2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΡΜΒΩ9Μ-ΒΒΓ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32250/25-10-2018 Αρ. Αποφ.: 583-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής, της επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών , που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα για την απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ,για τους μήνες Αύγουστο/2018, Σεπτέμβριο/2018 και έως 08 Οκτωβρίου 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Σ3ΒΩ9Μ-6ΣΛ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32249/25-10-2018 Αρ. Αποφ.: 582-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΥΤΔΩ9Μ-ΑΕ1 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 31349/22-10-2018 Αρ. Αποφ.: 581-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εκκαθάριση αρχείων (παλαιών και νέων) Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΨΚ7Ω9Μ-ΦΓΕ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32676/31-10-2018 Αρ. Αποφ.: 580-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός διακεκομμένων ωρών καθημερινής εργασίας για υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Δ72Ω9Μ-ΧΤΗ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32012/25-10-2018 Αρ. Αποφ.: 579-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2018 σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΓΨ9Ω9Μ-3Τ0 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 30793/15-10-2018 Αρ. Αποφ.: 578-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 62/2018 απόφασης – γνωμοδότησης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Γ06Ω9Μ-ΓΥΩ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32605/31-10-2018 Αρ. Αποφ.: 577-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της 396/2018 ΑΔΣ με θέμα «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ)»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ6Θ5Ω9Μ-Λ2Υ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 30975/17-10-2018 Αρ. Αποφ.: 576-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 100/2018 απόφασης του ΔΣ του ΦΤΜΜΔ Δράμας, σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Α7ΛΩ9Μ-ΥΤΜ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 31936/25-10-2018 Αρ. Αποφ.: 575-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 95/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την Δ΄ αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΓΞΨΩ9Μ-ΩΚΗ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 31997/25-10-2018 Αρ. Αποφ.: 574-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: »Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Κήπου του Δήμου Δράμας» για την περίοδο 2019-2028
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 64Φ8Ω9Μ-8ΤΛ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 33036/02-11-2018 Αρ. Αποφ.: 573-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 53/2018 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης 2019-2020
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΡ5ΧΩ9Μ-Γ62 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 33183/05-11-2018 Αρ. Αποφ.: 572-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 52/2018 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης 2019-2020
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 67ΛΝΩ9Μ-Φ2Φ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 33182/05-11-2018 Αρ. Αποφ.: 571-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 321/2018 α0,πόφασης της ΟΕ, σχετικά με τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία Γ΄ τριμήνου 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΕ04Ω9Μ-8ΜΟ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 33180/05-11-2018 Αρ. Αποφ.: 570-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 320/2018 απόφασης της ΟΕ, σχετικά με τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία Β΄ τριμήνου 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΧΟ7Ω9Μ-ΩΩΓ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 33179/5-11-2018 Αρ. Αποφ.: 569-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ