Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΤΖΕΟΡ50-ΔΚΗ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/575Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω6Κ1ΟΡ50-ΓΡΦ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/574Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ08ΖΟΡ50-ΝΒΜ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/573Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω50ΖΟΡ50-7ΓΥ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/572Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΛΛΩΟΡ50-ΨΓ2 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/571Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Ψ33ΟΡ50-ΗΣΔ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/570Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΦΜ2ΟΡ50-ΦΟΑ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/569Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 62Ο6ΟΡ50-Ν35 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/568Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΖΥ2ΟΡ50-Ρ57 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/567Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΙ6ΤΟΡ50-8ΝΛ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/566Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΨΦΤΟΡ50-ΖΓΨ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 3089 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΠΧ9ΟΡ50-ΡΨΡ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 3088 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΘΥΒΟΡ50-ΟΔΤ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 3087 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 24/9/2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ξ8ΞΩ9Μ-ΝΗ5 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1993.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΣΗΙΟΡ50-0Β0 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 3086 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ