Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66ΞΦΩ9Μ-ΓΦΗ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1239.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΚΠΠΟΡ50-ΒΤΟ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1332 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VOLTERRA 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓΗ4Ω9Μ-6Χ4 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1234.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GREEN 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ2ΟΘΩ9Μ-ΡΤ1 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1238.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΙΝ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 97Λ1Ω9Μ-ΥΕΤ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1235.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ ( ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2020)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 647ΡΩ9Μ-Β2Κ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1237.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω5Μ8Ω9Μ-0ΑΣ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1242.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑΣΚΩ9Μ-Τ0Γ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1245.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 29/06/2020, 30/06/2020 ΚΑΙ 02/07/2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΞΧ4Ω9Μ-ΙΡ4 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1244.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ενός κλιματιστικού A/C IN12BTU TYCOON TC3VI32-12 ψυκτικής απόδοσης 12.000 (Btu/h) & ενός ανεμιστήρα οροφής UNITED UCF658 για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω1Υ7ΟΡ50-ΙΟΣ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1329 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΝΤΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘΘΗΩ9Μ-ΒΘΖ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1252.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 15% ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Α ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Τ6ΩΩ9Μ-Χ54 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1241.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών συντήρησης κτηρίων για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΔΑΜΟΡ50-ΡΕ0 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1328 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΓ95ΟΡ50-ΧΙ5 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1326 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 8 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ψ91ΩΩ9Μ-Φ0Δ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1250.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ