Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση όρων δημοπράτησης ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 17/4/2019 έως 16/4/2020.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Υ9ΒΩ9Μ-ΨΑ9 02/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 31072/17-10-2018 Αρ. Αποφ.: 310/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΣΝ7Ω9Μ-Κ40 01/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 31633/23-10-2018 Αρ. Αποφ.: 319/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68ΛΖΩ9Μ-Ζ5Π 01/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 31587/23-10-2018 Αρ. Αποφ.: 318/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας – αριθμοδότησης – και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝΜ3Ω9Μ-ΟΕ0 01/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32491/30-10-2018 Αρ. Αποφ.: 308/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού (hardware) & πακέτων λογισμικών (software)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1ΗΣΩ9Μ-ΕΑΗ 01/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32493/30-10-2018 Αρ. Αποφ.: 307/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω67ΕΩ9Μ-Υ4Υ 01/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 31647/23-10-2018 Αρ. Αποφ.: 312/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω60ΙΩ9Μ-ΚΥ1 01/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 30901/16-10-2018 Αρ. Αποφ.: 311/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 60ΞΖΩ9Μ-Η2Ρ 01/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32418/30-10-2018 Αρ. Αποφ.: 306/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω23ΜΩ9Μ-Γ10 01/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 31988/25-10-2018 Αρ. Αποφ.: 304/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 62ΒΖΩ9Μ-ΓΡΘ 01/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32488/30-10-2018 Αρ. Αποφ.: 305/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμήματος υπηρεσιών) της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9ΠΘΚΩ9Μ-57Σ 29/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 29432/03-10-2018 Αρ. Αποφ.: 527-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ανάθεσης εργασιών ελέγχου βιβλίων της Οικονομικής Υπηρεσίας σε ορκωτό ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2019 (χρήση 2018)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΥΔ7Ω9Μ-ΒΦ1 29/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 27419/17-09-2018 Αρ. Αποφ.: 528-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Σεπτέμβριο
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7Τ3ΔΩ9Μ-828 29/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 30105/09-10-2018 Αρ. Αποφ.: 562-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω69ΠΩ9Μ-4ΡΣ 29/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 30250/10-10-2018 Αρ. Αποφ.: 561-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών του ιατρού εργασίας του Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΑΩΣΩ9Μ-ΩΦ5 29/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 28592/26-09-18 Αρ. Αποφ.: 560-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ