Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ 2021
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ32ΡΟΡ50-ΞΦΝ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/727Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΣ53Ω9Μ-67Γ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2539.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚ50Ω9Μ-ΕΥ4 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2538.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Γ9ΜΩ9Μ-7Ι5 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2537.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Α5ΝΩ9Μ-8ΨΠ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2536.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΠΔΥ Ν 103/75 ΕΙΔΙΚ. ΕΙΣΦ Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΣΔΝΩ9Μ-Ρ2Σ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2535.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΗΚ8Ω9Μ-Κ9Θ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2534.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΞΔΩ9Μ-ΘΧΜ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2533.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 649ΩΩ9Μ-ΦΞΕ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2532.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ 2021
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΦΥΜΟΡ50-ΓΜΖ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/726Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ3ΩΝΩ9Μ-Η5Ω 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2531.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΠΚΔΥ ΤΑΔΚΥ ΕΙΔ. ΕΙΣΦ Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΞΨΓΩ9Μ-ΚΡΓ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2530.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προέδρου για προμήθεια για 3 βιντεοπροβολείς στο 1ο Δημοτικό Aρκαδικού, στο Δημοτικό Σχολείο Ν.Αμισού και στο 15ο Δημοτικό Σχολείο
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Δ3Μ465ΔΝΘ-ΦΝΒ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 572 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Θ7ΩΩ9Μ-ΔΘΚ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2529.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ 2021
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΘΡΨΟΡ50-3Μ2 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/725Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ