Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με την 2/26-2-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 63ΓΦΩ9Μ-ΨΚΔ 02/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 8412
Έγκριση Κανονισμού άρδευσης του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους για το έτος 2016
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΟΖΞΩ9Μ-ΨΓΝ 02/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 8261
Έγκριση ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης – απολογισμού 2015 του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΞΣΤΩ9Μ-ΣΘΩ 01/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 8260
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με την 1/24-2-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Καλού Αγρού – Φωτολίβους.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ω3ΒΖΩ9Μ-5ΦΞ 01/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 8259
Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού για το έτος 2016
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΚ50Ω9Μ-2ΗΝ 01/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 7576
Έγκριση Ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης – απολογισμού 2015 του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΚ7ΨΩ9Μ-ΒΕΕ 01/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 7578
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με την 1/23-2-2016 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Νέας Αμισού
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΞ9ΥΩ9Μ-Ω84 01/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 7577
Προέγκριση ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης – απολογισμού 2015 του ΤΟΕΒ Ρέμβης
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6ΗΝΚΩ9Μ-03Τ 22/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 6953
Προέγκριση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων χρήσεως 2016 του ΤΟΕΒ Ρέμβης
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΝΨ1Ω9Μ-61Ζ 22/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 6951
Προέγκριση προϋπολογισμού 2016 του ΤΟΕΒ Κουδουνίων και Νοτίου Δράμας.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 7246Ω9Μ-ΘΩΖ 17/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 6373
Προέγκριση ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης – απολογισμού 2015 του ΤΟΕΒ Κουδουνίων και Νοτίου Δράμας.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 7ΧΟ9Ω9Μ-Α60 17/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 6371
Απόφαση εκτέλεσης εργασίας με απευθείας ανάθεση
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 7ΕΔΥΩ9Μ-ΝΑΕ 16/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 6376
Έγκριση Μηνιαίων Δελτίων Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο 2015 του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6Ι0ΧΩ9Μ-ΕΦΙ 11/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 5508
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Δεκέμβριο 2015 του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΒΓ8Ω9Μ-Δ5Ξ 11/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 5513
Έγκριση των οριστικοποιημένων πινάκων με τις χρεώσεις βασικών και αρδευτικών τελών χρήσης 2015
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ω9ΦΘΩ9Μ-ΛΚ9 11/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 5510