Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απόφαση εκτέλεσης εργασίας με απευθείας ανάθεση
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΗ1ΥΩ9Μ-ΚΜ3 23/05/2016 Αρ. Πρωτ.: 19411
Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης του ΤΟΕΒ Ρέμβης για το έτος 2016.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΛ4ΖΩ9Μ-ΡΥ0 04/05/2016 Αρ. Πρωτ.: 16649
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με την 2/29-2-2016 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Ρέμβης.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 7Ν2ΙΩ9Μ-Ο9Α 04/05/2016 Αρ. Πρωτ.: 16466
Έγκριση Ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης – απολογισμού 2015 του ΤΟΕΒ Ρέμβης.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 648ΡΩ9Μ-ΩΨΣ 04/05/2016 Αρ. Πρωτ.: 16468
Έγκριση του υπ’αριθμ. 3/19-4-2016 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 77Κ6Ω9Μ-ΑΥΖ 22/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 15561
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Μάρτιο του 2016 του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΙ9ΑΩ9Μ-ΑΥΒ 22/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 15562
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Μάρτιο του 2016 του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 643ΦΩ9Μ-Ι6Ξ 19/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 14906
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2016 του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΠΠ3Ω9Μ-Ζ96 19/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 14907
Έγκριση του υπ’αριθμ. 5/11-4-2016 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΑΧΩΩ9Μ-ΕΓΘ 18/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 14739
Έγκριση του υπ’αριθμ. 4/28-3-2016 Πρακτικού του Διοικητικού συμβουλίου του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Ν. Δράμας
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΡΩ2Ω9Μ-ΟΙ5 15/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 12092
Έγκριση της με αριθμό 9/26-2-2016 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΟΝΕΩ9Μ-ΓΗ9 15/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 12091
Έγκριση Μηνιαίων Δελτίων Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2016 του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ω9ΦΝΩ9Μ-ΟΨΕ 18/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 10599
Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ψ2ΘΧΩ9Μ-ΗΙΦ 04/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 9178
Έγκριση Ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης – απολογισμού 2015 του ΤΟΕΒ Κουδουνίων και Νοτίου Δράμας.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΓ7ΛΩ9Μ-ΙΥ4 02/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 8414
Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας για το έτος 2016.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6ΨΚΣΩ9Μ-ΦΚΣ 02/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 8405