Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απόφαση πολυετούς δαπάνης για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΚΠΑΩ9Μ-ΘΤ7 07/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 50233 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκδοση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής για το πολιτικό και υπηρεσιακό προσωπικό του Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΞΙΩ9Μ-ΖΕΤ 15/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 46482 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΩΛΩ9Μ-ΛΜΙ 09/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 40766 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΗΙΩ9Μ-Ξ6Λ 01/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 44144 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δημόσια γνωστοποίηση για θέση ειδικού συμβούλου Δημάρχου Δράμας – Οικονομική λειτουργία
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΜ4Ω9Μ-Η5Μ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 43728 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δημόσια γνωστοποίηση θέση ειδικού συμβούλου επι θεμάτων Τύπου και ΜΜΕ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΣΥ5Ω9Μ-Ψ5Ψ 23/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 32881 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΙΟΥ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 69ΨΗΩ9Μ-ΠΣΖ 28/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 27448 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση υπογραφής βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας για τη διάθεση καυσόξυλων σε Κοινότητες του Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 627ΔΩ9Μ-Α4Α 20/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 28242 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Aνάθεση των εργασιών ηχητικής κάλυψης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπής Διαβούλευσης για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού έως 30/06/2021
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Π1ΕΩ9Μ-ΑΗΜ 08/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 26566 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας και Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας Δήμου Δράμας – προσδιορισμός υπερωριακής εργασίας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΝ2Ω9Μ-536 05/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 26015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΨΙΩ9Μ-ΣΕΨ 15/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 23397 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΟΛΥΕΤΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΡΒΝΩ9Μ-Τ5Γ 07/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 22094 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΔΚ6Ω9Μ-ΩΦΒ 30/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 11172 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας και Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας Δήμου Δράμας – προσδιορισμός υπερωριακής εργασίας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Κ36Ω9Μ-Π72 15/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 5063 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Λ6ΒΩ9Μ-36Λ 15/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 5065 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ