Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Προκήρυξη για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτηρίων
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΕΨΙΩ9Μ-1Σ2 01/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 12960/01-04-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης πρακτικογράφου ΔΣ Μπότζα Μαρίας 2022
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΖΛΩ9Μ-2Υ1 10/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 9501 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχου Πετρίδη Θωμά 2022
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Β14Ω9Μ-ΑΝ4 10/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 9500 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχου Αλπανίδη Βασιλείου 2022
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 64ΥΨΩ9Μ-ΚΧΧ 10/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 9499 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Συντήρηση ανελκυστήρων
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67ΠΨΩ9Μ-ΟΧΘ 09/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 9225 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω3ΔΘΩ9Μ-ΡΥ9 03/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 8463 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου περί χορήγησης εγκεκριμένων ψηφιακών πιστοποιητικών
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΘΛΨΩ9Μ-ΖΤΧ 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 2213 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΣΔΣΩ9Μ-ΔΜΡ 17/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 1909 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’αρίθμ. 34477/1-9-2021(ΑΔΑ ΩΔ80Ω9Μ-15Θ) Απόφασης του Δημάρχου Δράμας περί ορισμού Αντιδημάρχων – τρίτη θητεία δημοτικής περιόδου 2019 – 2023
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 94ΒΥΩ9Μ-ΙΧΘ 11/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 908 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23385/15-6-2021 (ΑΔΑ: 9Τ60Ω9Μ-2Θ3) Απόφασης του Δημάρχου Δράμας, σχετική με τη συγκρότηση και ορισμό μελών τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση των υποψηφίων προς μετάταξη στον Δήμο Δράμας στα πλαίσια των διαδικασιών κινητικότητας του Ν. 4440/2016.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ζ44Ω9Μ-ΔΩΥ 22/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 52917/22-12-2021 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση πολυετούς δαπάνης για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Δράμας.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΘΔ2Ω9Μ-ΛΤ8 15/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 51809 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση πολυετούς δαπάνης για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΚΠΑΩ9Μ-ΘΤ7 07/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 50233 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκδοση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής για το πολιτικό και υπηρεσιακό προσωπικό του Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΞΙΩ9Μ-ΖΕΤ 15/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 46482 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΩΛΩ9Μ-ΛΜΙ 09/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 40766 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΗΙΩ9Μ-Ξ6Λ 01/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 44144 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ