Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορισμός διαχειριστή ψηφιακών πιστοποιητικών Δήμου Δράμας-τροποποίηση απόφασης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Π1ΣΩ9Μ-799 18/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 39525 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση υπογραφών βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας σε Προέδρους Κοινοτήτων για τη διάθεση καυσόξυλων για το έτος 2023
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΚΑΩ9Μ-Β8Ω 30/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 36350 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση πολυετούς δέσμευσης δαπάνης για προμήθεια γραφικής ύλης 2023-2025
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΧΣ7Ω9Μ-ΝΦΧ 05/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 28314 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 34434/1-9-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΒΦΩ9Μ-ΝΩΝ) Απόφασης Δημάρχου με θέμα: “ Ορισμός Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής”
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9447Ω9Μ-ΥΩ6 30/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 27250 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Βεβαίωση εργασίας εκλογικών συνεργείων Δήμου Δράμας κατά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦΛΤΩ9Μ-ΗΦΞ 26/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 26534 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 658ΛΩ9Μ-ΨΚΣ 09/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 23940 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Βεβαίωση Δημάρχου για υπαλλήλους που εργάστηκαν στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Υ8ΗΩ9Μ-ΗΘΛ 22/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 21135 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης ετών 2022-2023 για υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΞ2ΚΩ9Μ-1ΙΤ 29/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 50251 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Επίδοση εγγράφων Πρωτοδικείου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω88ΡΩ9Μ-7ΒΨ 19/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 42718 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση καθηκόντων δεύτερου άμισθου ειδικού συμβούλου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΡΦΟΩ9Μ-ΗΛ6 09/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 35943 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Αντιδημάρχων σε ΟΕ και ΕΠΖ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝΒΦΩ9Μ-ΝΩΝ 01/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 34434 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εντεταλμένου συμβούλου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 97ΚΞΩ9Μ-ΝΜ1 31/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 34128 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Αντιδημάρχων-τέταρτη θητεία περιόδου 2019-2023
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 94ΞΟΩ9Μ-ΙΛΥ 31/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 34091 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση υπογραφής βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας για τη διάθεση καυσόξυλων σε Κοινότητες του Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω5ΨΧΩ9Μ-Ρ2Η 29/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 33581 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αναπληρωτή πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΩΞΩΩ9Μ-33Ο 06/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 21798 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ