Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”, ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ)» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5163963, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.936,00€ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. (6.400,00€ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.)
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΨΞ0ΙΩ9Μ-9Μ6 04/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 39930/04.10.2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ” της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΨΨΥΩΩ9Μ-Θ61 27/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 38785/27.09.2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Έγκριση δαπάνης για την υπηρεσία ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΜΑ
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 9ΦΣΥΩ9Μ-Φ1Λ 02/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 103860 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Έγκριση δαπάνης για υλοποίηση μη πραγματοποιηθεισών δράσεων Επικοινωνίας/Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2) και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 5), του έργου με ακρωνύμιο “ CB Water Geopark”
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 9ΡΟ8Ω9Μ-ΘΧΓ 02/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 123790 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ΣΦΗΟ Δήμου Δράμας
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΨΞΩΓΩ9Μ-ΟΞΒ 08/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 41083 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ – ΔΗΜΟΤΗ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ»
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 6ΛΔ2Ω9Μ-5ΝΦ 29/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 25105/28-06-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αξιολόγηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας» συνολικής δαπάνης 7.500€ με το ΦΠΑ (6.048,39€ χωρίς το ΦΠΑ)
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 94Ε7Ω9Μ-ΘΩΧ 17/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 20204/17-08-2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απευθείας ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αξιολόγηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας» συνολικής δαπάνης 7.500€ με το ΦΠΑ (6.048,39€ χωρίς το ΦΠΑ)
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΨΔΓ2Ω9Μ-Ξ76 21/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 17625/21-07-2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
υπηρεσίες αποκατάστασης βλάβης οπτικών ινών, και συγκεκριμένα για αποκατάσταση βλάβης της οπτικής ίνας (72άρας) που συνδέει τον Α38 με τον C01 Καλώδιο Β, η οποία εξυπηρετεί τους χρήστες U39 και U38
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 6ΡΕΙΩ9Μ-Δ2Θ 21/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 52989
απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού (hardware), σε 10 Η/Υ, 5 οθόνες και 15 εκτυπωτές
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: Ω6ΥΝΩ9Μ-ΨΑΑ 07/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 50636
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: Ω8ΛΧΩ9Μ-ΦΧ3 30/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 49578
Περίληψη διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware” — 2016
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 7ΕΑ3Ω9Μ-ΕΘΟ 22/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 48444
εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης, από 5-11-2016 έως 4-11-2017, της εφαρμογής ωρομέτρησης Εtime
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΩΩΩΤΩ9Μ-6ΗΝ 07/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 35047
ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης, από 1-10-2016 έως 30-9-2017, των εφαρμογών μισθοδοσίας, προσωπικού της OTS
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 7ΖΟ8Ω9Μ-31Β 07/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 35045
εργασία εκτέλεσης υπηρεσιών για την ενεργοποίηση – προμήθεια των ετήσιων εκδόσεων, από 5-10-2016 έως 4-10-2017, των λογισμικών του συστήματος πολιτικής ασφαλείας του Δήμου Δράμας
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 7ΒΗ2Ω9Μ-ΑΣΤ 07/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 35044