Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ΣΦΗΟ Δήμου Δράμας
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΨΞΩΓΩ9Μ-ΟΞΒ 08/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 41083 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ – ΔΗΜΟΤΗ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ»
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 6ΛΔ2Ω9Μ-5ΝΦ 29/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 25105/28-06-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αξιολόγηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας» συνολικής δαπάνης 7.500€ με το ΦΠΑ (6.048,39€ χωρίς το ΦΠΑ)
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 94Ε7Ω9Μ-ΘΩΧ 17/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 20204/17-08-2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απευθείας ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αξιολόγηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας» συνολικής δαπάνης 7.500€ με το ΦΠΑ (6.048,39€ χωρίς το ΦΠΑ)
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΨΔΓ2Ω9Μ-Ξ76 21/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 17625/21-07-2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
υπηρεσίες αποκατάστασης βλάβης οπτικών ινών, και συγκεκριμένα για αποκατάσταση βλάβης της οπτικής ίνας (72άρας) που συνδέει τον Α38 με τον C01 Καλώδιο Β, η οποία εξυπηρετεί τους χρήστες U39 και U38
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 6ΡΕΙΩ9Μ-Δ2Θ 21/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 52989
απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού (hardware), σε 10 Η/Υ, 5 οθόνες και 15 εκτυπωτές
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: Ω6ΥΝΩ9Μ-ΨΑΑ 07/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 50636
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: Ω8ΛΧΩ9Μ-ΦΧ3 30/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 49578
Περίληψη διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware” — 2016
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 7ΕΑ3Ω9Μ-ΕΘΟ 22/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 48444
εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης, από 5-11-2016 έως 4-11-2017, της εφαρμογής ωρομέτρησης Εtime
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΩΩΩΤΩ9Μ-6ΗΝ 07/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 35047
ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης, από 1-10-2016 έως 30-9-2017, των εφαρμογών μισθοδοσίας, προσωπικού της OTS
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 7ΖΟ8Ω9Μ-31Β 07/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 35045
εργασία εκτέλεσης υπηρεσιών για την ενεργοποίηση – προμήθεια των ετήσιων εκδόσεων, από 5-10-2016 έως 4-10-2017, των λογισμικών του συστήματος πολιτικής ασφαλείας του Δήμου Δράμας
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 7ΒΗ2Ω9Μ-ΑΣΤ 07/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 35044
Βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων με τίτλο “NOWWEMOVE – Flash Move” και “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας” για το έτος 2016
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΨΒΚΤΩ9Μ-ΨΒΗ 30/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 33606
«Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων “NOWWEMOVE – Flash Move” και “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας” για το έτος 2016»
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 7Ν5ΤΩ9Μ-ΡΑΡ 30/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 33605
ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΩΨΕΞΩ9Μ-1ΒΕ 17/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 31330/2016
υπηρεσίες μετατροπής-αναβάθμισης της ιστοσελίδας με χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό την βελτίωση εικαστική, λειτουργική και προσθήκης φιλοξενίας της ιστοσελίδας στο Σύζευξις
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΩΕΛΤΩ9Μ-ΞΔΠ 28/07/2016 Αρ. Πρωτ.: 29123