Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Συντήρηση εξοπλισμού (hardware)
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 97ΒΡΩ9Μ-Κ7Θ 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 52644 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ».
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: Ψ7ΟΩΩ9Μ-2ΘΣ 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 52589/05.12.2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απόφαση πολυετούς δέσμευσης πίστωσης της υπηρεσίας “Δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης”
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: Ψ24ΦΩ9Μ-ΡΨΥ 15/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 49043/15.11.2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Βεβαίωση εργασίας εκλογικών συνεργείων Δήμου Δράμας
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 6ΥΘΙΩ9Μ-ΨΟΖ 16/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 44101 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Τροποποίηση της υπ’αρίθμ. 42097/17-5-2023 (ΑΔΑ: 6ΜΛΘΩ9Μ-ΤΓ1) Απόφασής Δημάρχου που αφορά στην ανάθεση εργασιών σε δημοτικούς υπαλλήλους για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που θα λάβουν χώρα την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 και για τυχόν επαναληπτικές αυτών
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 9Θ33Ω9Μ-ΠΛ9 13/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 43809 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Τροποποίηση της με αριθμ. 42097/17-5-2023 (ΑΔΑ: 6ΜΛΘΩ9Μ-ΤΓ1) Απόφασής μας, που αφορά στην ανάθεση εργασιών σε δημοτικούς υπαλλήλους για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που θα λάβουν χώρα την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 και για τυχόν επαναληπτικές αυτών.
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 60ΤΛΩ9Μ-Ζ1Θ 05/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 42564 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Δημόσια Γνωστοποίηση Δημοτικών Εκλογών Οκτωβρίου 2023
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΨΥ3ΛΩ9Μ-1Γ1 21/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 40214 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.815,38 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. (3.076,92€ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.).
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: Ψ53ΨΩ9Μ-3ΥΓ 07/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 14838 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Δράμας σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΩΔΣΚΩ9Μ-Ζ6Β 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 55644 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”, ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ)» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5163963, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.936,00€ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. (6.400,00€ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.)
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΨΞ0ΙΩ9Μ-9Μ6 04/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 39930/04.10.2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ” της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΨΨΥΩΩ9Μ-Θ61 27/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 38785/27.09.2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Έγκριση δαπάνης για την υπηρεσία ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΜΑ
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 9ΦΣΥΩ9Μ-Φ1Λ 02/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 103860 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Έγκριση δαπάνης για υλοποίηση μη πραγματοποιηθεισών δράσεων Επικοινωνίας/Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2) και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 5), του έργου με ακρωνύμιο “ CB Water Geopark”
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 9ΡΟ8Ω9Μ-ΘΧΓ 02/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 123790 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ΣΦΗΟ Δήμου Δράμας
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΨΞΩΓΩ9Μ-ΟΞΒ 08/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 41083 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ – ΔΗΜΟΤΗ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ»
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 6ΛΔ2Ω9Μ-5ΝΦ 29/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 25105/28-06-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ