Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

εργασίας ετήσιας υποστήριξης-συντήρησης τεχνικών εφαρμογών (ACE ERP eCM-Κατασκευή, eCM-Μελέτη/Κοστολόγησης, eCM-Επιμετρήσεις, eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, eCM-Μετρήσεις από σχέδια, SCADA-Τοίχοι Αντιστήριξης, Ομαλότητα) της ACE-Hellas Α.Ε, από 1/7/2016 έως 30/6/2017,
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 7ΘΩΩΩ9Μ-8ΛΩ 16/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 23221
εργασίας ετήσιας υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος προτεραιότητας e-visiotec, από 1/7/2016 έως 30/6/2017
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 67Π9Ω9Μ-Μ26 16/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 23220
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: Ω2ΘΘΩ9Μ-9ΓΤ 30/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 12282
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020» στο Πανεπιστήμιο Πειραιά – Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΕΠΠ)»
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΩΗ6ΞΩ9Μ-Ω1Ξ 30/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 12084
ανάθεση εκτέλεσης, ειδικών υπηρεσιών εγκαταστάσεων-παραμετροποιήσεων λογισμικών και νέων πληροφοριακών συστημάτων με ένταξη αυτών στις υπάρχουσες δομές
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 6ΔΒ5Ω9Μ-Μ4Υ 02/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 8783
ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης της εφαρμογής web-services της OTS
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: Ψ444Ω9Μ-ΥΚΓ 02/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 8782
ανάθεση της εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης (συντήρηση και ανάπτυξη) της εφαρμογής συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 7ΙΠ2Ω9Μ-36Ν 13/01/2016 Αρ. Πρωτ.: 1441
ανάθεση της εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών υποστήριξης εφαρμογών SingularLogic του 2016, στον επίσημο συνεργάτη της SingularLogic Α.Ε., Λαμπριανίδη Λ.Χαράλαμπο
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΩΖΘΦΩ9Μ-Λ4Ω 13/01/2016 Αρ. Πρωτ.: 1440
ανάθεση της εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών για την ενεργοποίηση – προμήθεια των ετήσιων εκδόσεων SingularLogic
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΩΦΩΔΩ9Μ-ΑΝΣ 13/01/2016 Αρ. Πρωτ.: 1439
Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ανοικτού πρόχειρου (συνοπτικού) μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware»
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 7ΛΧΩΩ9Μ-6ΝΟ 18/11/2015 Αρ. Πρωτ.: 51938
Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ανοικτού πρόχειρου (συνοπτικού) μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την “Προμήθεια Λογισμικών”.
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 7ΩΗΩΩ9Μ-7ΦΙ 18/11/2015 Αρ. Πρωτ.: 51939
εργασία εκτέλεσης υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης, της εφαρμογής ωρομέτρησης Εtime
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΩΝΛΟΩ9Μ-ΧΓΑ 12/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 44733
ανάθεση της εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών για την ενεργοποίηση – προμήθεια των ετήσιων εκδόσεων, από 5-10-2015 έως 4-10-2016, των λογισμικών του συστήματος πολιτικής ασφαλείας του Δήμου Δράμας
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΩΓΡΨΩ9Μ-8Ο4 25/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 42159
ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης, από 1-10-2015 έως 30-9-2016, των εφαρμογών μισθοδοσίας, προσωπικού της OTS,
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 7Κ1ΨΩ9Μ-Π91 15/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 39993
Ανάθεση εργασιών στην ΑΙΧΜΗ ΑΕ για τη δράση “Διαγωνισμός Αριστεία και Βράβευση Νέων Επιχειρηματικων Ιδεών”
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΩΚΣ1Ω9Μ-Γ1Ρ 29/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 32075