Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ανάθεση εργασιών υλοποίησης δράσης “Ημέρες Καριέρας”
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: Ω6Ζ7Ω9Μ-ΠΚΥ 29/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 31949
απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού (hardware), σε ορισμένους Η/Υ, εξυπηρετητές και εκτυπωτές
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 6ΞΒ8Ω9Μ-ΨΓΩ 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 28706
απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας ετήσιας υποστήριξης-συντήρησης τεχνικών εφαρμογών (Ενιαίο Τιμ. Η/Μ eCM-Προκοστολόγηση, eCM-Εργολήπτης, eCM-Επιμετρήσεις, eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, SCADA-Τοίχοι Αντιστήριξης, Ομαλότητα) της ACE-Hellas Α.Ε, από 1/7/2015 έως 30/6/2016,
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΩΟ12Ω9Μ-ΨΕ3 19/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 20707
απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας ετήσιας υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος προτεραιότητας e-visiotec, από 1/7/2015 έως 30/6/2016
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 6ΞΤ8Ω9Μ-Α7Σ 19/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 20705
απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης της εφαρμογής web-services της OTS για ετοιμότητα χρήσης αυτοματοποιημένης διάθεσης των στοιχείων Μισθοδοσίας-Προσωπικού στον κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 62Ξ2Ω9Μ-Θ7Φ 06/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 14651
Aπ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΩΓΨΘΩ9Μ-Ρ1Ω 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 12646
απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης της εφαρμογής Citizens
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 70ΙΔΩ9Μ-Ρ4Γ 02/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 8917
ανάθεση της εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης (συντήρηση και ανάπτυξη) της εφαρμογής συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 799ΖΩ9Μ-ΤΡΠ 22/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 2911
ανάθεση της εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών υποστήριξης εφαρμογών SingularLogic του 2015, στον επίσημο συνεργάτη της SingularLogic Α.Ε., Λαμπριανίδη Λ.Χαράλαμπο
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΩΩΝ0Ω9Μ-ΑΙΩ 22/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 2910
ανάθεση της εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών για την ενεργοποίηση – προμήθεια των ετήσιων εκδόσεων SingularLogic
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΩΦΧΦΩ9Μ-7Σ8 22/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 2909
δημόσιος πρόχειρος συνοπτικός διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για “προμήθεια λογισμικών”, του Δήμου Δράμας,
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΩΧΛΥΩ9Μ-2ΛΔ 05/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 64884
εργασία εκτέλεσης υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης, της εφαρμογής ωρομέτρησης Εtime,
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 66ΒΧΩ9Μ-ΣΑ0 11/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 60041
Ανάθεση εργασίας μετάφρασης
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΩΦΞ4Ω9Μ-ΜΥ5 07/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 58757
δημόσιος πρόχειρος συνοπτικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE)», Δήμου Δράμας
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: Ω38ΟΩ9Μ-ΩΨΣ 02/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 52289
ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης, από 1-10-2014 έως 30-9-2015, των εφαρμογών μισθοδοσίας, προσωπικού της OTS
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: Β3ΑΠΩ9Μ-ΕΛΜ 22/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 50332