Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απ ευθείας ανάθεση εκτυπώσεων φυλλαδίων, βιβλίων ύλης κ.λ.π.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: Ω7ΣΓΟΚΞΑ-ΗΧΨ 11/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 137/2015 Αρ. Αποφ.: 137/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας προγράμματος μισθοδοσίας και αναβάθμιση προγράμματος
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΩΝΠΔΟΚΞΑ-ΙΥΔ 11/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 136/2015 Αρ. Αποφ.: 136/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας λογισμικού και αναβάθμιση προγράμματος
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΩΒΜ0ΟΚΞΑ-9ΞΧ 11/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 135/2015 Αρ. Αποφ.: 135/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση για προμήθεια ξυλείας για δάπεδα με τοποθέτηση
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 7ΠΦΥΟΚΞΑ-ΟΦΕ 11/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 133/2015 Αρ. Αποφ.: 133/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση εργασιών τοποθέτησης πλακιδίων και μαρμάρων
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 79Π4ΟΚΞΑ-ΒΙ3 11/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 132/2015 Αρ. Αποφ.: 132/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας ξυλείας για στέγες
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 7Χ8ΕΟΚΞΑ-Ψ4Α 11/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 131/2015 Αρ. Αποφ.: 131/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης ηχητικών μεγαφώνων & ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: Ω3ΘΒΟΚΞΑ-14Ο 11/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 130/2015 Αρ. Αποφ.: 130/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση για εργασίες φορτοεκφόρτωσης και τοποθέτησης παλετών
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΩΞ59ΟΚΞΑ-ΠΡΑ 11/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 129/2015 Αρ. Αποφ.: 129/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθιας αντηλιακών στορ και ειδών κιγκαλερίας
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΩΔΛΟΟΚΞΑ-ΞΡΖ 11/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 128/2015 Αρ. Αποφ.: 128/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση για προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΒΝΜΖΟΚΞΑ-ΤΝΙ 11/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 127/2015 Αρ. Αποφ.: 127/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας μεταλλικών και συνθετικών εσωτερικών -εξωτερικών κουφωμάτων & κιγκλιδωμάτων
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 72ΚΟΟΚΞΑ-ΚΝΞ 11/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 126/2015 Αρ. Αποφ.: 126/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής μεταλλικών-συνθετικών εσωτερικών -εξωτερικών κουφωμάτων & κιγκλιδωμάτων
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 7ΒΡΒΟΚΞΑ-ΚΘ6 11/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 125/2015 Αρ. Αποφ.: 125/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής & συντήρησης ξύλινων κουφωμάτων, ξύλινων ειδών και ξύλινων δαπέδων
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 7ΟΛΘΟΚΞΑ-ΓΒ7 11/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 124/2015 Αρ. Αποφ.: 124/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών απολύμανσης απεντόμωσης
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΩΕΣΤΟΚΞΑ-5ΡΜ 11/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 123/2015 Αρ. Αποφ.: 123/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση εργασιών εφαρμογής απολύμανσης απεντόμωσης (μυοκοτνία εντομοκτονία οφιοαπώθηση)
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΩΩ4ΒΟΚΞΑ-ΕΦΩ 10/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 122/2015 Αρ. Αποφ.: 122/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ