Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απ ευθείας ανάθεση για προμήθεια χρωμάτων
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 6Ν2ΒΟΚΞΑ-9Η9 10/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 121/2015 Αρ. Αποφ.: 121/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση εργασιών ελαιοχρωματισμού
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 712ΩΟΚΞΑ-ΔΥΤ 10/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 120/2015 Αρ. Αποφ.: 120/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση για εργασίες διαμόρφωσης και ανάπτυξης πρασίνου καθώς και κλαδέματος και κοπής δέντρων στους αύλιους χώρους των σχολείων
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 6Π95ΟΚΞΑ-Ω2Χ 10/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 119/2015 Αρ. Αποφ.: 119/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης χλοοκοπτικών εργαλείων και μηχανημάτων
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 753ΙΟΚΞΑ-ΡΕΘ 10/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 118/2015 Αρ. Αποφ.: 118/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας χλοοκοπτικών εργαλείων και μηχανημάτων
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: Ω0ΩΣΟΚΞΑ-6ΝΜ 10/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 117/2015 Αρ. Αποφ.: 117/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση για προμήθεια αειθαλή και φυλλοβόλων δέντρων -σπόρων – ανθέων κ.λ.π.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 7ΙΩΩΟΚΞΑ-ΨΥ1 10/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 116/2015 Αρ. Αποφ.: 116/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση χωματουργικών εργασιών στους προαύλιους χώρους των σχολείων
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΩΤΩ2ΟΚΞΑ-0ΣΟ 10/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 115/2015 Αρ. Αποφ.: 115/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση για προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτικών και λοιπών υλικών γραφείου
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΩΡΧΝΟΚΞΑ-ΥΡ8 10/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 114/2015 Αρ. Αποφ.: 114/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση για εργασίες καθαρισμού υδρορροών
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 6ΣΨΤΟΚΞΑ-1Ω7 10/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 113/82015 Αρ. Αποφ.: 113/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση για προμήθεια υδραυλικών υλικών και ανταλλακτικών εργαλείων και άλλων συναφών ειδών
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: Ω3ΡΤΟΚΞΑ-ΣΗ7 10/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 112/2015 Αρ. Αποφ.: 112/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση για υδραυλικές εργασίες
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 7ΗΙΥΟΚΞΑ-935 10/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 111/2015 Αρ. Αποφ.: 111/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση για προμήθεια οικοδομικών υλικών
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΩΩ3ΙΟΚΞΑ-ΥΜΟ 10/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 110/2015 Αρ. Αποφ.: 110/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών επιπλοποιίας (γραφεία- καρέκλες-ντουλάπες κλπ)
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΒΧΙΗΟΚΞΑ-8ΨΛ 10/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 109/2015 Αρ. Αποφ.: 109/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση για προμήθεια ειδών υγιεινής- πλακιδίων
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΩΙ0ΛΟΚΞΑ-ΨΥ2 10/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 108/2015 Αρ. Αποφ.: 108/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και στεγών
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 6ΩΘ5ΟΚΞΑ-7ΡΘ 10/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 107/2015 Αρ. Αποφ.: 107/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ