Οικονομική Επιτροπή

1.Έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας ”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΑΦΟ-ΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” σε τρίτους με ενδεικτικό προϋπολογισμού 190.000,00 € (συμπεριλαμ-βανομένου του ΦΠΑ 24%) και 2. καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας σε τρίτους

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020
image_print