Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

α) Λήψη απόφασης σχετικής με την ανάθεση της υπηρεσίας « Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών – θέση “Ερείπια Νεράιδας” – αγροκτήματος Παλαιοκάστρου, κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας » σε τρίτο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για το έτος 2019 και β) τη δέσμευση από το σώμα ότι κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 2019, θα υπάρξει η εγγραφή πίστωσης 74.276,00 € (του Φ.Π.Α. 24% συμπεριλαμβανομένου) στον Κ.Α. 20.6262.09 για την πληρωμή της παραπάνω δαπάνης.

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print