Οικονομική Επιτροπή

α)Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας “Προμήθεια τριών (3) οχημάτων-Τμήμα Β” και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, β)Επαναδημοπράτηση του Τμήματος Α, γ)Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το Τμήμα Γ

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022
image_print