Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και επανακατάταξη της υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας Καβάζη Ελισάβετ του Αντωνίου στα μισθολογικά κλιμάκια του ν. 4354/2015

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018
image_print