Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των «Υπηρεσιών διάγνωσης βαθμού ωριμότητας και προετοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου Δράμας για την συμμόρφωσή του στο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και παροχής υπηρεσιών DPO – εξωτερικού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων»

Δευτέρα, 25 Ιούνιος 2018
image_print