Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειών (άρθρου 221 Ν. 4412/2016) – τροποποίηση της αριθμ. 13/2017 ΑΔΣ

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
image_print