Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Απ’ ευθείας ανάθεση έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ»

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014
image_print