1

Απ’ ευθείας ανάθεση έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ»