Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΖΗΜ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΥΠΑΛ.ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΙΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020
image_print