Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση η μη ενδίκων μέσων κατά με της με αριθμό 88/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας.

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018
image_print