Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ (ιθ) ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (θ)

Δευτέρα, 17 Σεπτέμβριος 2018
image_print