Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση υποβολής πρότασης χ-ρηματοδότησης με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο π-λαίσιο της με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 4460/25-5-20 20 (Κωδι-κός Πρόσκλησης 14. 6i. 26.5.1.2, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115) πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλ-λον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτ-λο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020
image_print