Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της Επιτρο-πής Διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση Δράσεων Προβο-λής και Δημοσιότητας (Παραδοτέα 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 4.1.2 και 4.1.3) στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Joint actions for the development and imp-lementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγ-ραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑ-ΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» για την κήρυξη αυτού ως άγονο και επα-ναπροκήρυξη του διαγωνισμού με νέους όρους.

Δευτέρα, 5 Νοέμβριος 2018
image_print