Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο1 και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Ψυχρής Ασφάλτου”.

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print