Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2020 – Aπρίλιος 2021».

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020
image_print