Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής για την ανάθεση γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση των δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2 – WP2 Communication & Dissemination) και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 5 – WP5 Organization of events), του έργου “C-reation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area” και ακρωνύμιο “CB Water Geopark”, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
image_print