Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο3 περί απόρριψης προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολήs συμμετοχής του στο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσ-φορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων».

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019
image_print