Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την 2/28-2-2017 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Ρέμβης.

Πέμπτη, 2 Μάρτιος 2017
image_print