Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Προκήρυξη για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Διαχείριση αδέσποτων γατών»
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6ΣΧΟΩ9Μ-Η6Ω 04/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 29540 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2019
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 7ΣΞΦΩ9Μ-8ΔΞ 05/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26119 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Μουσική συναυλία»
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6ΥΣ9Ω9Μ-ΗΜΑ 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 15075 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Υπηρεσία οργάνωσης εργαστηρίου εικαστικών δράσεων ανάδειξης – σύνδεσης αστικού τοπίου και οινικού πολιτισμού».
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΨΛΡ6Ω9Μ-5Β6 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 14712 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της σύνθεσης της επιτροπής της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΕΒΕΩ9Μ-ΤΩΜ 21/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 5281 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εργασίες μυοκτονίας στο Κυνοκομείο, συνολικής δαπάνης 248,00 € με Φ.Π.Α. (200,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6Χ9ΝΩ9Μ-01Δ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 41924 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2018
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΜΜΕΩ9Μ-Ο0Α 21/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 35644 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εκτέλεσης εργασίας με απευθείας ανάθεση
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΨΥ3ΗΩ9Μ-545 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21941 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εκτέλεσης εργασίας με απευθείας ανάθεση
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 78ΡΓΩ9Μ-3Φ7 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21939 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ετησίου προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Δράμας έτους 2017
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Αρ. Αποφ.: 1/2017
Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού για το έτος 2017
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ω556Ω9Μ-ΡΣΑ 06/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 9424 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την 2/28-2-2017 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Ρέμβης.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ω05ΜΩ9Μ-ΧΔΟ 02/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 9136 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση Ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης – απολογισμού 2016 του ΤΟΕΒ Ρέμβης.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΨΒ2ΙΩ9Μ-ΖΑΞ 02/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 9135 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης του ΤΟΕΒ Ρέμβης για το έτος 2017.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 665ΩΩ9Μ-ΣΡΦ 02/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 9247 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση Ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης – απολογισμού 2016 του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΘΠ2Ω9Μ-ΕΜ2 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 8701 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ