Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορισμός άμισθης ειδικής συμβούλου
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΡΟ6ΧΩ9Μ-914 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 4154 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ψ0ΡΘΩ9Μ-ΣΣ8 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 4153 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«Λειτουργία δημοτικού καταφυγίου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 65ΩΥΩ9Μ-ΙΝΠ 20/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 25478/19-6-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 64ΙΗΩ9Μ-ΠΜ3 31/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 22524/30-5-2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαπιστωτική πράξη κατάταξης πωλητών της λαϊκής αγοράς του Δ. Δράμας βάσει του άρθρου 66 του Ν. 4849/21 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 9Λ9ΟΩ9Μ-93Ζ 30/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 22349 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λειτουργία Δημοτικού Κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2023
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6Τ3ΜΩ9Μ-Δ7Ο 03/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 18279 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Κ.Α. 70.02.6162.01
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ψ4ΧΣΩ9Μ-ΦΣΧ 07/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 14882/7-4-2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΨΑΞΓΩ9Μ-Ε3Κ 23/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 12452 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.070,00 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. (12.959,68 € ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.)
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΨΡΚΤΩ9Μ-ΑΥΔ 17/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 48145/16.11.2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για την τεχνική στήριξη της υλοποίησης της πράξης Κέντρο ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας”
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 61ΚΑΩ9Μ-ΥΦΖ 16/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 37018/16.09.2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Τροποποίηση της σύνθεσης της επιτροπής της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6ΤΕΒΩ9Μ-ΙΤΙ 28/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 24813 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ»,
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ψ6ΟΩΩ9Μ-ΚΩ7 16/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 10428/16.03.2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Δαπάνης της της υπηρεσίας «Αναβάθμιση της πολιτιστικής εμπειρίας στον αστικό ιστό της Δράμας»
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 93Κ0Ω9Μ-Β7Φ 02/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 124109 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Απόφαση πολυετούς δαπάνης Εγκρισης της ανάθεσης της υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2022»
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6984Ω9Μ-6ΟΗ 26/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 33464 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
“Ανάπτυξη εφαρμογών διαδραστικής και βιωματικής πληροφόρησης”, “Προβολή, δικτύωση και προώθηση του “Κέντρου ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας”” και “Σχεδιασμός Θεματικών διαδρομών και εκπόνηση σχεδίου” του Κέντρο ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6ΠΡΠΩ9Μ-ΝΙΓ 07/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 12202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ