Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απόφαση πολυετούς δαπάνης Εγκρισης της ανάθεσης της υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2022»
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6984Ω9Μ-6ΟΗ 26/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 33464 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
“Ανάπτυξη εφαρμογών διαδραστικής και βιωματικής πληροφόρησης”, “Προβολή, δικτύωση και προώθηση του “Κέντρου ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας”” και “Σχεδιασμός Θεματικών διαδρομών και εκπόνηση σχεδίου” του Κέντρο ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6ΠΡΠΩ9Μ-ΝΙΓ 07/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 12202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μετατόπιση περιπτέρου
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ψ9Ρ7Ω9Μ-ΤΟΜ 28/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 34828 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς στον Δήμο Δράμας
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6762Ω9Μ-724 11/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 30554 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2021
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6ΕΞΞΩ9Μ-ΕΤΒ 20/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 28157 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κέντρο Ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ω6ΦΡΩ9Μ-5ΒΜ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23832 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάπτυξη “Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας” ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 92ΣΠΩ9Μ-ΔΨΠ 31/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 22373 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2021
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΨΦΟΖΩ9Μ-ΘΘΤ 26/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 21585 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάπτυξη «Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας» ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΩΣΟΩ9Μ-ΒΟΤ 27/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18141 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Μετατόπιση περιπτέρου»
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΧΞΨΩ9Μ-1Ν8 17/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 14158 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του νόμου 4497/17 (Α’ 171), στον Δήμο Δράμας
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 64Ω7Ω9Μ-Τ6Λ 06/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 10514 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες μυοκτονίας στο Κυνοκομείο του Δήμου Δράμας.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΥΠΘΩ9Μ-ΘΙ0 11/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 7437 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΨΦ6ΚΩ9Μ-ΞΕ7 08/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 30038 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της σύνθεσης της επιτροπής της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 60ΣΦΩ9Μ-9ΘΩ 08/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 29916 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2020
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΜΠΜΩ9Μ-2Β0 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 26065 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ